Råkopp.


Råkopp - huggen fasadestein med ubearbeidet kopp (ikke bearbeidet koppsiden).

Kopp er fasadeside av naturstein i mur.


Karakteristisk for råkopp stein er at den synlige flaten viser en naturlig overflate (bruddflate).

Fremstilles for det meste av stein med god kløyv.


Råkoppmur kan være forblending på en bakmur av tegl eller en støpt bakvegg av betong.


Forblending - utvendig kledning av bygningers yttervegger med et annet materiale enn det som er i veggen innenfor.


Opprinnelig råkopp betegner “naturstein i hele veggens tykkelse” ikke en ytre natursteinsforblending.

Råkoppmur murtypen kan bli utført enten som tørrmur, murt steinmur eller som murt forblendingsmur


Råkopp har rå konveks visflate.

Overside (bygg) og underside (ligg) er parallelle.

Det samme gjelder også sideflatene. Fugeflatene er grovt hugget.


Det ble i 1904 utarbeidet regler for utførming av råkoppforblending som tok sikte på å gjøre råkoppen til en standardvare. Disse regler forutsatte at råkoppen skulle ha bakmur av teglstein, og steinens høyde ble derfor standartisert etter skiftegangen for vanlig teglsteinsmur for å sikre god forbindelse med bakmuren.


Steinene leveres i fire standartiserte høyder inkludert fuge : 7,7cm, 15,4cm, 23cm, 30,8cm.


Gjennomsnittlig tykkelse på steinheller er fra 12 mm til 150 mm.

Ålesund kirkes råkoppen blir beregnet ut fra 23 cm.

Gjennomsnittlige tykkelse 30 cm.Bygninger der naturstein er benyttet som en ytre bekledning hører både innen Art Nouveau og Historisme. Arkitektonisk perioden Historisme fra midten av 1800-tallet og frem til ca. 1900.Art Nouveau var mest populær rundt slutten av 1800-tallet (1890) til ca. 1925.


Denne byggemåten vart først ikkje tilrådd for norske forhold, men kom likevel i bruk.Med råkoppforblending bør være forsiktig på værharde steder. Erfaring har vist at det som regel etter kortere eller lengre tid blir fuktighetsgjennomslag i slike vegger. Av denne grunn råkoppforblending vært mindre brukt i de senere år.Egenskaper som tyngde og stor varmeledningsevne har i den senere tid vist seg à være ulemper.


En noe mere bearbeidet stein en råkopp kalles Huggen stein. Råkopp er naturstein med grovt tilhugget visflate i fasaden.Hogge stein er bearbeidet med steinhoggerverktøy på de synlige flater og andre sider. Kantene bearbeides til rette flater. Nøyaktighet er større enn for råkopp.


Grovhugget / Råhuggete flater som hugges for hånd med inntil 10 mm forhøyninger over og inntil 15 mm fordypninger under det bestemte målet.Grovhugging, råsettingTeknikker som kalles setting og hugging brukes til å gi overflaten en grovere og ruere overflate.


Kantjern for å sette kanten, en råsatt, grovt hugget kant.


Mer bearbeidet stein med plane flater kalles kvader. Kvaderstein (planhugget) - huggen stein bearbeidet mer enn råkopp. Den blir anvendt i hel mur eller til forsterkning av hjørner.Med kvader mener stein blokker som er hugget for mur med rettvinklet frontside –kopp– og nøyaktig bearbeidedefugeflater, som gir ensartet fugebredde.


Bossage er natursteinsmur type i rektangulær form, altså kvader-mur. Bossage er innen arkitektur en fremspringende formasjon utenfor vegglivet i murverk. Bossage i en festningsmur kan gjøre den mindre sårbar for kanonskudd. Begrepet er lite brukt i norsk, men bedre kjent som tysk Bossenwerk. Fransk arkitektur skjelner mellom flere typer bossage.